Zabel: Drug overdose response immunity law saves lives